Skip to main content
wcag

contrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

font

assistance

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Informacje dotyczące sesji egzaminacyjnej

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW I ZALICZEŃ ZDALNIE

Poniżej prezentujemy Państwu propozycję sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności w formie zdalnej (na podstawie Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie sposobu dalszej realizacji zajęć dydaktycznych oraz zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w sesji letniej egzaminacyjnej roku akademickiego 2019/2020 oraz dołączonej do niego Instrukcji)

Do najistotniejszych należy to, że:

 • nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem egzaminu sprawuje dziekan lub osoba przez niego upoważniona;
 • forma i przebieg egzaminu muszą być udokumentowane – rozumiemy przez to: nagranie audio, nagranie audio-wideo, zapis dziennika zdarzeń systemu (log), dokumentowanie przebiegu egzaminu (notatka z czasem jego rozpoczęcia i zakończenia, zadanymi pytaniami, wystawioną oceną, krótki protokół w pliku Word lub na czacie spotkania).

Propozycja przygotowania egzaminu bądź zaliczenia:

 • Wybierz platformę lub komunikator, za pośrednictwem których przeprowadzisz weryfikację – więcej w zakładce tutoriale e-learning 
 1. platforma – Moodle  (instrukcja: egzamin testowy)
  polecamy również wideo-poradniki: Jak dodać quiz? oraz - Jak dodać pytanie: prawda-fałszjednokrotnego wyboruwielokrotnego wyborukrótkiej odpowiedzi
 2. platforma – Microsoft Office 365 (instrukcja: egzamin ustny i indywidualne konsultacje) polecamy również video tutoriale: Egzamin testowy w Teams i Forms - tworzenie i planowanie oraz Egzamin testowy w Teams i Forms - wypełnianie i ocenianie

W przypadku braku technicznych możliwości platform można wybrać inne narzędzie spełniające wymogi dotyczące ochrony danych osobowych studentów, zaakceptowane przez dziekana.

Do egzaminów i zaliczeń praktycznych – narzędzie dostosowane do specyfiki realizacji modułu i formy ocenianej pracy (w szczególności artystycznej) – zaakceptowane przez dziekana.

Jeśli to możliwe zaliczenia i egzaminy warto przeprowadzić w ramach tej platformy, w której do tej pory pracowaliśmy ze studentami. Są oni bowiem dobrze zaznajomieni z tą platformą, w której prowadziliśmy zajęcia.

 • Zaplanuj proces weryfikacji wiedzy i ustal jego formę:

Zastanów się nad przebiegiem swojego zaliczenia bądź egzaminu, wybierz taką jego formę, która będzie najlepsza w kontekście zdalnej sesji. Weź pod uwagę własne cele dydaktyczne oraz filozofię uczenia, uwzględnij możliwości wybranych narzędzi. Upewnij się, że studenci mają dostęp do wybranej przez Ciebie platformy.

Rozważ możliwość weryfikacji umiejętności i kompetencji oraz selekcji źródeł informacji – takie możliwości stwarza formuła egzaminu z otwartą książką. Weryfikacja może opierać się także na zastosowaniu zdobytej wiedzy w kontekście praktycznym, którą studenci będą mogli wykorzystywać w przyszłości.

 • Udostępnij studentom harmonogram swoich zaliczeń i egzaminów.

Ustal ze studentami, za pośrednictwem USOS, wiadomości e-mail lub wybranego wcześniej narzędzia termin i formę weryfikacji.


UWAGA! ZAPOZNAJ SIĘ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PODCZAS WERYFIKACJI OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH
 


NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI EGZAMINÓW I ZALICZEŃ.

Egzaminy pisemne
 1. TESTY I QUIZY
 • możesz zastosować pytania zamknięte oraz otwarte;
 • rozważ pytania problemowe – jeżeli weryfikujemy jedynie wiedzę, a nie możliwość jej zastosowania, zwiększamy ryzyko niesamodzielnej pracy studenta;
 • najważniejsze jest ustawienie czasu dostępności testu i losowej kolejności pytań;
 • możesz także utworzyć większą pulę pytań i udostępniać je studentom podzielonym na różne zespoły, tworząc różne zestawy egzaminacyjne (Teams) lub losować z większej puli pytań bez podziału na zestawy i zespoły (Moodle)
 • możesz zastosować również sekwencyjne pokazywanie pytań (bez możliwości powrotu do pytań wcześniejszych) (Moodle)
 • ważna jest zasada – jeśli odpowiedź można wygooglować, to nie jest to dobre pytanie egzaminacyjne.
 1. DŁUŻSZE WYPOWIEDZI lub PRACE PISEMNE
 • warto dookreślić w instrukcji minimalną i maksymalną liczbę znaków, wytyczne merytoryczne, informacje o wymogach redakcyjnych oraz czas i formę dostarczenia plików;
 • można wybrać określony czas tworzenia także dłuższych wypowiedzi na wybranej platformie;
 • nie rezygnuj z esejów bądź pracy z tekstem ze względu na zaliczenia on-line;
 • studenci mogą przesyłać nam pracę poprzez mail, ale mogą także umieszczać pliki w wybranej przez nas platformie (np. w plikach naszego zespołu na MS Teams).
 1. MATERIAŁY AUDIO/VIDEO, MAPY MYŚLI, OPRACOWANIA GRAFICZNE
 • nie rezygnuj z materiałów wizualnych, można wybrać inne możliwości zaliczenia przedmiotu niż plik tekstowy;
 • wybierz określone narzędzia i programy graficzne;
 • pamiętaj, że pliki oraz linki do plików o dużej rozdzielczości (np. wetransfer) studenci mogą także zamieszczać na platformie;

Ważne linki: 
Egzamin testowy na platformie MOODLE
Egzamin testowy w Teams i Forms - tworzenie i planowanie
Egzamin testowy w Teams i Forms - wypełnianie i ocenianie

Egzaminy ustne
 • osoba egzaminująca dopuszcza do egzaminu ustaloną grupę na podstawie sporządzonej wcześniej listy osób przystępujących do egzaminu;
 • infrastruktura techniczna prowadzącego i studenta musi spełniać wówczas określone wymagania techniczne – połączenie audio oraz działająca kamera, nie trzeba nagrywać przebiegu egzaminu (chyba, że jest to egzamin dyplomowy lub komisyjny), rejestrowania nie można przeprowadzać w Moodle przez BigBlueButton;warto połączyć się z kilkoma studentami jednocześnie, aby nasz ustny egzamin przebiegał przy świadkach.

Ważne linki :
 Egzamin ustny i indywidualne konsultacje-instrukcja

Wsparcie dla wykładowców i studentów
 • z zakresu platformy Moodle - Centrum Kształcenia na Odległość, Paweł Pawełczyk tel. 501 166 379
 • z zakresu aplikacji MS Teams:
 • wsparcie techniczne - Dział Informatycznej Obsługi Toku Studiów: diots@us.edu.pl
 • wsparcie merytoryczne w zakresie dydaktyki akademickiej i obsługi aplikacji: Uniwersytet Otwarty UŚ - zespół „Centrum Dydaktyki" w aplikacji MS Teams oraz e-mail: uniwersytetotwarty@us.edu.pl

 

Na stronie Centrum Dydaktyki www.centrumdydaktyki.us.edu.pl/ znajdą Państwo także  informację o najbliższych szkoleniach związanych z weryfikacją efektów kształcenia oraz spotkania instruktażowe z zakresu aplikacji MS Teams – MS Forms.

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Important Contact Data:

24/7 National Health Fund (NFZ) helpline on coronavirus:
Phone no. 800 190 590

24/7 Silesian Sanitary-Epidemiological Station in Katowice helpline on coronavirus:
Phone no. 660 686 917

Infectious diseases wards near you:

 • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
 • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
 • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
 • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Complete list of infectious diseases wards:  www.gov.pl.

Team for Communication and Information on SARS-CoV-2:

 • Assoc. Prof. Lucyna Sadzikowska, Professor of the University of Silesia, Head of the Rector’s Office - Chairman of the Team
 • Justyna Szostek-Aksamit, MA, Head of the Student Service Centre – Team member,
 • Jacek Szymik-Kozaczko, MA, Ombudsperson of the University of Silesia – Team member,
 • Radosław Aksamit, MA, Head of the Media Centre – Team member,
 • Katarzyna Więcek-Jakubek, MA, Head of the HR and Internal Communication Department – Team member.

University of Silesia in Katowice
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
phone no. +48 32 359 22 22
e-mail: 
info@us.edu.pl
NIP: 634-019-71-34

Contact for media:
rzecznik@us.edu.pl

Contact for publishing info on this website: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2019 - All Rights Reserved