Przejdź do treści
wcag

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Pytania pracowników UŚ

                                                                                                                                                                                                           Ostatnia aktualizacja: 06.04.2020 r.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania zadawane przez pracowników UŚ. Kolejne pytania można przekazywać z użyciem systemu HELPDESK.


1. Czy administracja ogólnouczelniana planuje zmiany godzin pracy? Które działy będą czasowo wyłączone?

Zgodnie z zaleceniami MNiSW uczelnie nie zostały zamknięte. Funkcjonowanie administracji jest podtrzymane, przy czym mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich grup pracowników, sugerujemy, aby całkowicie ograniczyć bezpośrednią obecność na uczelni i załatwiać sprawy elektronicznie. Pracownicy administracji odbierają służbową pocztę e-mail, a kierownicy działów zostali zobligowani do zapewnienia możliwości telefonicznego kontaktu w sprawach bieżących. Dodatkowo, na uczelni funkcjonuje system HELPDESK, poprzez który również można zadawać pytania.

Kontakt bezpośredni w celu załatwiania spraw służbowych jest zalecany tylko w przypadku spraw o najwyższej wadze i tych, które tego bezwzględnie wymagają.

2. Czy jest rozważane całkowite zamknięcie/zawieszenie pracy Uniwersytetu Śląskiego, włączając w to administrację?

Zespół ds. zarządzania kryzysowego w uczelni na bieżąco analizuje ryzyko związane z aktualną sytuacją epidemiologiczną w regonie oraz opracowuje alternatywne plany reakcji. Ewentualne decyzje władz uczelni odnośnie do jej całkowitego zamknięcia będą podejmowane, biorąc pod uwagę zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz sztabu kryzysowego w Ministerstwie Zdrowia.

3. Wielu studentów nie jest podpiętych w USOS pod dany przedmiot. Jak wykładowca ma się z nimi kontaktować?

Dziekanaty zostały zobowiązane do jak najszybszego przypisania studentów do zajęć w USOS. Dopóki jednak się to nie stanie, można z wykorzystaniem narzędzia USOSMAIL (dostępne w USOSweb w zakładce „Mój USOSweb” w menu po lewej stronie) wyszukać maile indywidualnych studentów i w ten sposób wysyłać im wiadomości. Jeżeli ktoś z prowadzących nie zna imion i nazwisk studentów, którzy powinni uczęszczać na jego zajęcia, powinien skontaktować się z dziekanatem mailowo lub telefonicznie i tam uzyskać niezbędne informacje. Dane kontaktowe poszczególnych dziekanatów znajdują się TUTAJ.

4. Jak długo będą odwołane zajęcia dydaktyczne na uczelni?

Zawieszenie zajęć dydaktycznych obowiązuje do momentu uchylenia zarządzenia rektora UŚ, które dostępne jest TUTAJ. Obecnie niemożliwe jest określenie terminu. 

5. Czy w sytuacji dalszego zagrożenia planowane jest zawieszenie zajęć dydaktycznych po 25 marca?

Uczelnia nie wyklucza takiej możliwości. Zawieszenie zajęć dydaktycznych obowiązuje do momentu uchylenia zarządzenia rektora. Obecnie niemożliwe jest określenie terminu.  

6. Czy są planowane zmiany w funkcjonowaniu akademików UŚ? Czy jest brane pod uwagę zamknięcie akademików?

W związku z sytuacją nadzwyczajną spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoV-2, działania władz województwa nieuchronnie zmierzają do zagospodarowania domów studenckich, którymi dysponują śląskie uczelnie i przeznaczenia tych obiektów dla osób podlegających kwarantannie.

W celu uzyskania informacji na temat aktualnej sytuacji prosimy o systematyczne zapoznawanie się w wydawanymi komunikatami władz uczelni. Natomiast, w sprawach dotyczących konkretnego budynku prosimy o  kontakt z administracją danego Domu Studenckiego.

7. Co w sytuacji, gdy wykładowcy mają w domu sprzęt nienadający się do prowadzenia zajęć online lub w ogóle nie mają komputera? Jak mają prowadzić zajęcia w internecie?

Dyrektorzy kierunków wspólnie z dziekanami będą diagnozowali sytuację pod kątem możliwość prowadzenia poszczególnych zajęć w formie zdalnej. Dla pracowników nieposiadających własnego sprzętu istnieje możliwość wypożyczenia go z wydziału lub też korzystania z niego na uczelni, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Jeżeli zaś z uwagi na specyfikę zajęć lub brak możliwości technicznych danego przedmiotu nie będzie można realizować czasowo zdalnie, to całość materiału będzie trzeba zrealizować klasycznie po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych. Jeżeli będzie taka potrzeba, to istnieje możliwość przedłużenia okresu odbywania zajęć i przesunięcia sesji egzaminacyjnej np. na lipiec.

8. Czy w związku z sytuacją epidemiologiczną planowane są zmiany w terminie rekrutacji na studia?

Rekrutacja na studia prowadzona jest w specjalnym systemie elektronicznej rekrutacji. W tym momencie uczelnia nie przewiduje zmian w harmonogramie rekrutacji. W przypadku jednak kiedy CKE przesunie terminy egzaminów maturalnych uczelnia ustali terminy postępowań kwalifikacyjnych w sposób zapewniający sprawny przebieg rekrutacji i przyjęcia na studia. W przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia odbywa się ona we wrześniu. Polecamy na bieżąco zapoznawać się z informacjami na stronie dla kandydatów (LINK).

9. Czy planowane jest odrabianie zajęć odwołanych?

W procesie dydaktycznym kluczowe jest zapewnienie, by studenci osiągnęli określone efekty uczenia się. Dlatego planujemy, by do zakończenia okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych jak najwięcej przedmiotów realizować w formie zdalnej. Tam, gdzie to jednak nie będzie możliwe, zajęcia trzeba będzie zrealizować po zakończeniu ich zawieszenia w sposób umożliwiający osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się. Jeżeli będzie taka konieczność, możliwe będzie wydłużenie okresu zajęć w semestrze letnim i przesunięcie sesji egzaminacyjnej np. na lipiec.

10. Czy rok akademicki zostanie wydłużony?

Uczelnia dokłada wszelkich starań, aby jak najwięcej zajęć odbyło się z wykorzystaniem narzędzi online. W chwili obecnej prowadzone są intensywne prace nad przygotowaniem narzędzi do kształcenia zdalnego. Uruchomiona zostanie specjalna strona poświęcona dydaktyce w czasie zagrożenia koronawirusem. Znajdziecie tam Państwo m.in. informacje o sposobie prowadzenia zajęć w sposób zdalny, opis pożytecznych narzędzi e-learningowych.

Niemniej jednak, uczelnia dopuszcza możliwość przesunięcia sesji letniej i odrabiania zajęć w wakacje. Ewentualne decyzje władz uczelni odnośnie do zmian w organizacji roku akademickiego będą podejmowane, biorąc pod uwagę zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

11. Czy wykładowcy mają prowadzić dyżury i konsultacje?

Dyżury i indywidualne konsultacje powinny być prowadzone w miarę możliwości w formach zdalnych, jedynie w wyjątkowych przypadkach mogą odbyć się w formie spotkania bezpośredniego. Pracownicy mają obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby umożliwić studentom załatwianie indywidualnych spraw w formie zdalnej, a w razie konieczności zorganizowania spotkania – zachować odpowiednie środki ostrożności.  

12. Czy termin wypłat wynagrodzeń może zostać przesunięty w czasie?

W tej chwili nie ma takiego zagrożenia. Funkcjonowanie administracji zostało podtrzymane. Wypłaty zostaną zrealizowane w terminie.

13. Czy będą wyciągnięte konsekwencje służbowe wobec pracowników, którzy powrócili z zagranicy, z państw szczególnie zagrożonych wirusem i nie poddali się kwarantannie?

Od 15 marca 2020 r., w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, każdy powracający do kraju obywatel Polski jesteś zobowiązany poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie pod adresem podanym w karcie lokalizacyjnej. Osoba poddana kwarantannie znajduje się pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej. Weryfikacji przestrzegania kwarantanny dokonują również funkcjonariusze policji. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny w wysokości 5000 zł. 

Pracownik objęty kwarantanną powinien w miarę możliwości powiadomić pracodawcę o swojej sytuacji. Aktualne informacje na temat zasad odbywania kwarantanny dostępne są na stronach Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jednocześnie, obowiązująca od 15 marca 2020 r. ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374), umożliwia pracodawcy skierowanie pracowników do pracy poza ich stałe miejsce pracy na czas określony w drodze polecenia służbowego. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone w naszej uczelni zarządzeniem nr 34 Rektora UŚ z dnia 17 marca 2020 r.  w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy w UŚ.

14. Czy w ramach realizacji pracy zdalnej obowiązują szczególne zasady dotyczące ochrony danych osobowych?

15. W jaki sposób będą przestrzegane w stosunku do pracowników NNA nowe zakazy restrykcyjne wprowadzone od 25.03.2020 r. przez Ministra Zdrowia?

Decyzją władz Rzeczypospolitej Polskiej do 10 kwietnia 2020 r. nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. W związku z wprowadzonymi, nowymi zasadami bezpieczeństwa, decyzją Rektora UŚ podtrzymano dotychczas wprowadzone zmiany w organizacji i systemie pracy w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Zarządzeniem nr 38 wydłużono czas obowiązywania wprowadzonych rozwiązań w zakresie organizacji pracy do dnia 10 kwietnia 2020 r. Zgodnie z przyjętą zasadą, bezpośredni przełożony może w tym okresie polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej lub świadczenie pracy na zasadzie pełnienia dyżuru. Zachęcamy do zapoznania się z treścią zarządzenia nr 38/2020 Rektora UŚ.

16. Jestem wykładowcą UŚ z zagranicy. Czy kiedy dydaktyka wróci do normalnego funkcjonowania, a nie da się jeszcze przyjechać do Polski, nadal będzie możliwe zdalne prowadzenia zajęć?

Obecnie uczelnia oferuje szerokie możliwości w zakresie e-learningu. W sprawie rozwiązań na czas późniejszy należy konsultować się bezpośrednio z danym wydziałem, najlepiej z dyrektorem konkretnego kierunku.

 

 

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Ważne dane kontaktowe:

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie:
tel. 800 190 590

Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach na temat koronowirusa:
tel. 660 686 917

Najbliższe oddziały zakaźne:

  • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
  • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
  • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
  • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Pełna lista oddziałów zakaźnych:  www.gov.pl.

Zespół ds. komunikacji i informacji w związku z koronawirusem SARS-CoV-2:

  • dr Lucyna Sadzikowska, prof. UŚ, kierownik biura Rektora UŚ – przewodnicząca zespołu,
  • mgr Justyna Szostek-Aksamit, kierownik Centrum Obsługi Studentów UŚ – członek zespołu,
  • mgr Jacek Szymik-Kozaczko, rzecznik prasowy UŚ – członek zespołu,
  • mgr Radosław Aksamit, kierownik Centrum Medialnego UŚ – członek zespołu,
  • mgr Katarzyna Więcek-Jakubek, kierownik Działu HR i Komunikacji z pracownikami – członek zespołu.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. +48 32 359 22 22
e-mail: info@us.edu.pl
NIP: 634-019-71-34

Kontakt dla mediów:
rzecznik@us.edu.pl

Kontakt w sprawie zamieszczania informacji na tej stronie: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2019 - All Rights Reserved