Przejdź do treści
wcag

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Pytania studentów

 
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2020 r.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania zadawane przez studentów Uniwersytetu Śląskiego. Kolejne pytania można zadawać za pośrednictwem systemu HELPDESK (LINK).

1. Jak zawieszenie działalności wpłynie na terminy obron?

Obrony prac dyplomowych mogą odbywać się wyłącznie na zasadach ustalonych przez dziekana i z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

2. Czy udostępnione zostaną instrukcje postępowania w przypadku konieczności złożenia wniosków o przywrócenie terminu, warunkowego wpisu na kolejny semestr czy wniosku o IOS?

Obowiązują wszystkie dotychczasowe wzory pism dostępne na stronie www.us.edu.pl. Należy je wydrukować, wypełnić, podpisać i wysłać skan bądź zdjęcie do odpowiedniego dziekanatu. Na wydziałach, na których wdrożono e-podania w USOSweb, należy w pierwszej kolejności korzystać z tej formy składania.

3. Czy w wypadku, gdy nie było możliwe zebranie wszystkich podpisów prowadzących o IOS, będzie można złożyć wniosek po ustaniu zawieszenia?

Tak, w takim wypadku możliwe będzie złożenie wniosku po ustaniu zawieszenia.

4. Czy CINiBA oraz biblioteki wydziałowe będą funkcjonowały normalnie?

Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania bibliotek znajdują się na stronie internetowej dostępnej TUTAJ.

5. Czy zajęcia będzie trzeba odrabiać?

Uczelnia stara się, aby jak najwięcej zajęć mogło odbyć się w formie e-learningu. W przypadku odrabiania modułów uczelnia postara się, żeby zajęło to jak najmniej czasu. Pamiętajcie, że zajęcia zdalne zastąpią zajęcia prowadzone na uczelni.

6. Co robić w przypadku, gdy dziekanaty bądź pracownicy naukowi mimo zarządzenia rektora mówią mi, że mam pojawić się na uczelni?

Pamiętajcie, że dyżury i indywidualne konsultacje powinny być prowadzone w miarę możliwości w formach zdalnych, jedynie w wyjątkowych przypadkach mogą odbyć się w formie spotkania bezpośredniego. Pracownicy mają obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby umożliwić studentom załatwianie indywidualnych spraw w formie zdalnej, a w razie konieczności spotkania – zachować odpowiednie środki ostrożności.

7. Jak zostanie rozwiązana kwestia praktyk, szczególnie odbywanych w szkołach oraz terenowych? Czy wymagane do zaliczenia godziny praktyk zostaną przesunięte na kolejny semestr?

Będzie to zależało od tego, jak długo potrwa stan zagrożenia epidemicznego oraz związane z nim ograniczenia dotyczące działania szkół i innych instytucji. Jeżeli będzie taka możliwość, praktyki odbędą się w bieżącym semestrze. Jeżeli nie, będzie trzeba je nadrobić w kolejnym roku akademickim. Szczegółowych informacji udzielą Państwu prowadzący moduł praktyki nauczyciele akademiccy lub ewentualnie opiekunowie praktyk po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych.
Najnowsze rozwiązanie określa zarządzeniem JM Rektora nr 59/2020

8. W jaki sposób będzie egzekwowana frekwencja na zajęciach e-learningowych?

Aby uzyskać dyplom, student powinien zrealizować odpowiednie efekty kształcenia, co musi zostać zweryfikowane. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych zdalnie ma to umożliwić i leży w interesie studentów, ponieważ na koniec semestru trzeba będzie zdać stosowny egzamin lub uzyskać zaliczenie. Jeżeli jednak ktoś ze studentów z przyczyn zdrowotnych, technicznych lub losowych nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach prowadzonych zdalnie, to uczelnia postara się umożliwić mu nadrobienie zaległości w sposób indywidualny po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych. Sugerujemy, aby takie sytuacje na bieżąco zgłaszać prowadzącym zajęcia poprzez pocztę elektroniczną lub inny ustalony z nimi kanał komunikacji zdalnej. Należy również pamiętać, że obecna przerwa w zajęciach nie ma charakteru wypoczynkowego i czas ten warto wykorzystać na samodzielną naukę w domu, z wykorzystaniem materiałów dostępnych elektronicznie.

9. Co zrobić, gdy nie mam internetu w domu? Czy mogę brać udział w e-learningu za pośrednictwem internetu w telefonie?

Nauczyciele akademiccy w porozumieniu z dyrektorami kierunków postarają się zaproponować takie formy zdalnego kształcenia, w których będzie mogła uczestniczyć jak największa liczba studentów. Jeżeli jednak ktoś ze studentów z przyczyn zdrowotnych, technicznych lub losowych nie będzie mógł brać udziału w zajęciach prowadzonych zdalnie, to uczelnia postara się umożliwić mu nadrobienie zaległości w sposób indywidualny po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych. Sugerujemy, aby takie sytuacje na bieżąco zgłaszać prowadzącym zajęcia poprzez pocztę elektroniczną lub inny ustalony z nimi kanał komunikacji zdalnej.

10. Czy na czas zawieszenia w zajęciach dydaktycznych placówki UŚ będą zamknięte (bez możliwości wejścia do budynków)?

Na ten moment zawieszone są jedynie zajęcia dydaktyczne, budynki Uniwersytetu Śląskiego nie są zamknięte. W przypadku zmiany sytuacji pojawią się stosowne komunikaty. Sugerujemy jednak, aby całkowicie ograniczyć bezpośrednią obecność na uczelni i załatwiać sprawy elektronicznie.

11. Czy złożone wnioski o egzamin komisyjny zostaną rozpatrzone i pojawi się informacja na temat terminu egzaminu komisyjnego? Czy istnieje możliwość, żeby egzamin odbył się pomimo zawieszenia zajęć?

Złożone wnioski będą rozpatrywane, a egzamin komisyjny będzie mógł się odbyć, jednak wyłącznie na zasadach ustalonych przez dziekana i z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa. Tam, gdzie nie ma konieczności ich natychmiastowej organizacji, egzaminy odbędą się po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych.

12. Czy mam złożyć wniosek o przedłużenie sesji, jeśli nie zaliczyłem jeszcze wszystkich egzaminów?

Studenci, którzy nie zdążą do czasu zakończenia sesji poprawkowej zdobyć wymaganych zaliczeń lub zdać egzaminów, a nie zwrócili się jeszcze o przedłużenie sesji, będą mogli to zrobić po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych i wtedy uzyskać niezbędne zaliczenia.

13. Czy istnieje możliwość, że sesja letnia zostanie przesunięta i zajęcia będą odrabiane w wakacje?

Uczelnia dopuszcza taką możliwość. Wszystko zależy od tego, jako długo potrwa okres zawieszenia zajęć dydaktycznych. Prosimy na bieżąco śledzić komunikaty publikowane na stronach uczelni i wydziału.

14. Do kiedy obowiązuje zawieszenie zajęć dydaktycznych na UŚ?

Zawieszenie zajęć obowiązuje do momentu uchylenia zarządzenia rektora, które dostępne jest TUTAJ. Obecnie niemożliwe jest określenie takiego terminu.

15. Gdzie mogę znaleźć e-mail mojego dziekanatu? Jak skontaktować się w sprawach lektoratu i wf?

Kontakty za pośrednictwem e-maila oraz telefoniczne do wszystkich dziekanatów, SPNJO oraz CWFiS znajdą Państwo TUTAJ. Wszystkie dziekanaty będą realizować sprawy elektronicznie oraz pełnić dyżury bezpośrednie (o ile względy bezpieczeństwa na to pozwolą).

16. Jak zawieszenie zajęć wpłynie na przyznane stypendia?

Kwestia stypendiów przedstawia się następująco:

 • istotą prawa do świadczeń stypendialnych nie jest zaliczenie semestru w terminie, ale posiadanie statusu studenta. W związku z tym jeśli semestr nie zostanie zaliczony nie z winy studenta, zachowuje on prawo do świadczeń;
 • w przypadku studentów rozpoczynających studia II stopnia w semestrze letnim termin na składanie wniosków o świadczenia upływa 30 marca, ale zostanie wydłużony zgodnie z potrzebami;
 • ze względu na bardzo dynamiczną sytuację wypłata świadczeń może odbyć się z opóźnieniem.
17. W jakie dni i w jakich godzinach można kontaktować się z dziekanatem?

Informacje dotyczące funkcjonowania poszczególnych dziekanatów można znaleźć na stronach wydziałów bądź uzyskać mailowo i telefonicznie, kontaktując się z wybranym dziekanatem. Kontakty e-mail oraz telefoniczne do wszystkich dziekanatów znajdą Państwo TUTAJ.

18. Na jakich platformach będzie odbywało się kształcenie na odległość?

Informacje na ten temat pojawią się niebawem na tej stronie internetowej w sekcji dotyczącej e-learningu (LINK). O szczegółach poinformują Państwa również nauczyciele akademiccy prowadzący dane zajęcia lub dyrektorzy kierunków.

19. Czy studenci uzyskają zwrot za poniesione koszty podróży (samolotem, pociągiem), konferencyjne, wynajmów mieszkań, rezerwacji w hotelach?

Zwrot poniesionych kosztów będzie rozpatrywany w każdym przypadku indywidualnie. Prosimy o postępowanie zgodnie z poniższymi procedurami. 

 • w przypadku wyjazdu realizowanego w ramach programu Erasmus lub innego programu wymiany, procedura postępowania odnośnie do odwołania/przerwania/braku realizacji wyjazdu znajduje się TUTAJ.
  Kontakt do Biura Wymiany Międzynarodowej DWZ: erasmus@us.edu.pl, 32 359 11 78 (telefon w godzinach: 7.30–15.30);
 • w przypadku innych wyjazdów (np. na konferencję) procedura postępowania
  odnośnie do rezygnacji/odwołania/przerwania wyjazdu znajduje się na stronie internetowej https://us.edu.pl/pracownik/procedura-odwolania-lub-rezygnacji-z-wyjazdu-zagranicznego.
  Kontakt do Biura Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych DWZ: aleksandra.rusecka@us.edu.pl, 32 359 18 68 (telefon w godzinach: 7.30–15.30).
20. Czy akademiki UŚ będą funkcjonować w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych?

Tak, akademiki funkcjonują również w trakcie okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych. Pracuje również administracja (w ograniczonym składzie) domów studenckich, dostępna dla mieszkańców akademików, którzy chcą bądź muszą w nich pozostać.

21. Gdzie i kiedy będzie można przedłużyć legitymację studencką?

W związku z zapytaniami dotyczącymi ważności legitymacji studenckich uprzejmie informujemy, iż przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 (Dz. U z 2020 r., poz. 695wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.) w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego. Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

22. Czy w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych będą rozpatrywane decyzje w sprawie przyznawania stypendiów socjalnych, zapomóg i innych świadczeń oferowanych przez UŚ?

Zawieszone są jedynie zajęcia dydaktyczne, administracja działa bez zmian (z ograniczeniem do częściowego trybu zdalnego). W związku z tym wszystkie wnioski powinny być rozpatrywane, jednak terminy mogą ulec wydłużeniu.

23. Czy studenci, którzy zapisali się na płatne zajęcia, np. kursy językowe w SPNJO UŚ, otrzymają zwrot kosztów za niezrealizowane zajęcia? Może zostaną one odrobione?

Odpowiedź na to pytanie pojawi się tak szybko, jak to możliwe. Pracujemy nad tym, aby przekazać informacje w pełni rzetelne i sprawdzone.

24. Czy przez obecne wydarzenia termin rozpoczęcia rekrutacji na studia ulegnie zmianie?

Zakładamy, że rekrutacja odbędzie się zgodnie z przewidzianym harmonogramem. Ponieważ jednak sytuacja jest dynamiczna, prosimy śledzić komunikaty na stronach uczelni. Aktualnie uczelnia nie przewiduje zmian w harmonogramie rekrutacji. Jednak w przypadku, kiedy CKE przesunie terminy egzaminów maturalnych, uczelnia ustali terminy postępowań kwalifikacyjnych w sposób zapewniający sprawny przebieg rekrutacji i przyjęcia na studia. Rekrutacja na studia drugiego stopnia odbędzie się natomiast we wrześniu. Polecamy na bieżąco zapoznawać się z informacjami na stronie dla kandydatów.

25. Co powinien zrobić student, który podjął decyzję o zawieszeniu/zakończeniu studiów za granicą i powrocie do Polski?

Procedura postępowania w przypadku odwołania/przerwania/braku realizacji wyjazdu znajduje się TUTAJ.
Kontakt do Biura Wymiany Międzynarodowej DWZ: erasmus@us.edu.pl, 32 359 11 78 (telefon w godzinach: 7.30–15.30).

26. Czy konsultacje psychologiczne, psychiatryczne, doradztwo zawodowe oraz coaching będą dostępne online?

Tak, pracownicy będą udzielać wsparcia oraz konsultacji online. Szczegółowe informacje o wsparciu online znajdują się na stronie internetowej dostępnej TUTAJ.

27. Jak mogę zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ na uczelni?

Proszę przeczytać informacje zawarte TUTAJ i zapoznać się z drukiem oświadczenia. Jeżeli nie podlega się ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, należy pobrać, wypełnić i podpisać oświadczenie oraz druk ZZA (ew. także ZCNA), a następnie zeskanować/sfotografować je i przesłać mailem do dziekanatu (adresy dziekanatów znajdują się TUTAJ).

28. Jak mogę ubiegać się o zapomogę z powodu wywołanych epidemią kłopotów finansowych moich lub członków rodziny?

Trzeba wypełnić odpowiedni wniosek znajdujący się w serwisie www.usosweb.us.edu.pl w zakładce DLA WSZYSTKICH – WNIOSKI – WNIOSEK O ZAPOMOGĘ 19/20 – SEMESTR LETNI 2019/2020. Jako powód proszę wybrać INNE oraz wpisać „utrata/zmniejszenie źródła dochodu, spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców (przedsiębiorców)”, przedstawiając konkretną sytuację. Wypełniony wniosek należy zarejestrować, a następnie wydrukować, zeskanować lub sfotografować i wysłać na adres mailowy właściwego dziekanatu wraz ze skanem/fotografią umowy o pracę (zlecenia) lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej. Zaświadczenie takie można pobrać ze strony https://prod.ceidg.gov.pl.

29. Czy mogę odbyć kwarantannę w akademiku UŚ?

Nie jest rolą uczelni kierowanie kogokolwiek na kwarantannę ani rozstrzyganie o miejscu jej odbywania. Każdy, kto podejrzewa u siebie lub bliskich zakażenie koronawirusem, jest zobowiązany do skontaktowania się z sanepidem (numery telefonów podano na dole strony) i bezwzględnego stosowania się do jego zaleceń. O ewentualnym przeznaczeniu akademików na obiekty kwarantanny zdecydują właściwe organy państwa.

30. Jak będzie wyglądał powrót do domów studenckich po wznowieniu zajęć? Czy ponownie trzeba będzie składać wniosek o przydzielenie miejsca, czy zostanie ono przyznane automatycznie? Czy trafimy do tych samych akademików i typów pokoi? 

Obecnie nie można przewidzieć, kiedy uczelnia wróci do zwykłego funkcjonowania. Jeżeli stanie się to w ciągu najbliższych tygodni, nie przewidujemy dodatkowych formalności dla osób, które wcześniej miały przydział i zachowały status studencki. Jeśli obecna sytuacja przedłuży się – będziemy na bieżąco przekazywać informacje. W związku z tym, że niektóre akademiki zostały wyłączone z funkcjonowania, a część osób przekwaterowano do pozostałych domów studenckich, trudno odpowiedzieć, czy powrót nastąpi do tych samych pokoi. Może się zdarzyć, że zostanie wskazane inne miejsce. Ponieważ sytuacja epidemiczna i związane z nią obostrzenia ulegają zmianom, również uczelnie muszą dostosowywać się do zaleceń nadrzędnych.

31. Wykładowca nie ma zamiaru zmieniać formy zaliczenia przedmiotu i nie chce realizować kształcenia w formie zdalnej. Przedmiot jest wymagający, na każde zajęcia mieliśmy przygotować materiały, forma zaliczenia była aktywna. Czy faktycznie musimy zaliczać wszystko po powrocie na uczelnię?

O zakresie i formie prowadzenia zajęć decyduje prowadzący. W związku z epidemią uczelnia przeszła na zdalny tryb tych zajęć, które w opinii dydaktyków mogą być tak prowadzone. Staramy się, aby jak najwięcej zajęć mogło odbywać się jako e-learning. Jeśli jednak specyfika przedmiotu lub możliwości techniczne tego nie umożliwiają, to całość materiału będzie trzeba zrealizować „klasycznie” po powrocie do normalnych zajęć dydaktycznych. Prodziekani i dyrektorzy kierunków ustalają, które zajęcia określone w harmonogramie na dany semestr mają być prowadzone zdalnie.

32. Jestem studentką z zagranicy, zostałam przyjęta na studia bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, czy w obecnej sytuacji mogę otrzymać pomoc socjalną od uczelni?

Niestety, zgodnie z przepisami ustawowymi studiowanie na przedstawionych zasadach wyklucza ubieganie się o stypendia i zapomogę.

33. Jak można ubiegać się o przedłużenie sesji poprawkowej? Czy można zdalnie zdawać egzaminy poprawkowe?

Wnioski o przedłużenie sesji składa się zdalnie, a egzamin poprawkowy lub komisyjny może odbyć się przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. O formie, czasie i sposobie organizacji takiego egzaminu decydują władze wydziału, należy więc porozumieć się z dziekanatem.

34. Co z ważnością legitymacji studenckiej, legitymacji doktoranta, legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego? Czy muszę przedłużyć jej ważność osobiście? 

Nie ma potrzeby stawiennictwa osobistego. Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Ważne dane kontaktowe:

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie:
tel. 800 190 590

Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach na temat koronowirusa:
tel. 660 686 917

Najbliższe oddziały zakaźne:

 • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
 • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
 • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
 • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Pełna lista oddziałów zakaźnych:  www.gov.pl.

Zespół ds. komunikacji i informacji w związku z koronawirusem SARS-CoV-2:

 • dr Lucyna Sadzikowska, prof. UŚ, kierownik biura Rektora UŚ – przewodnicząca zespołu,
 • mgr Justyna Szostek-Aksamit, kierownik Centrum Obsługi Studentów UŚ – członek zespołu,
 • mgr Jacek Szymik-Kozaczko, rzecznik prasowy UŚ – członek zespołu,
 • mgr Radosław Aksamit, kierownik Centrum Medialnego UŚ – członek zespołu,
 • mgr Katarzyna Więcek-Jakubek, kierownik Działu HR i Komunikacji z pracownikami – członek zespołu.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. +48 32 359 22 22
e-mail: info@us.edu.pl
NIP: 634-019-71-34

Kontakt dla mediów:
rzecznik@us.edu.pl

Kontakt w sprawie zamieszczania informacji na tej stronie: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2019 - All Rights Reserved